logo

 

Mgr. Vladimír Kohut

Tel: 051-77 42 991
Fax: 051-771 2122
Mobil: 0908 842 445


Ing. Branislav Lukáč

Tel. + fax: 051-771 2122
Mobil: 0903 920 777

VEĽKÁ OBRÁZKOVÁ
SLOVENSKO – RÓMSKO – ANGLICKÁ
ENCYKLOPÉDIA
(Charakteristika projektu)

Rómsky jazyk patrí medzi najdôležitejšie prvky vedomia rómskeho etnika. Bol a je jazykom skupiny Rómov, prostredníctvom ktorého sa medzi sebou dohovoria všade na svete aj keď komunikujú viac či menej odlišnými dialektmi. Vďaka celoeurópskej tendencii zachovávať a rozvíjať jazyky menšín sa presadzuje názor, že každý jazyk je jedinečným kultúrnym bohatstvom, ktoré by sa malo ochraňovať a pestovať. Každý jazyk má schopnosť rozvíjať ľudské vedomie, vyjadrovať a sprostredkovať ľudské poznatky, vedomosti a pocity.

 Celkový počet Rómov v Európe je 8 – 12 miliónov, z toho takmer 10 miliónov žije v krajinách strednej a východnej Európy. Podľa najnovších údajov na Slovensku ich žije asi 480.000 – 520.000, z toho je 80.000 – 100.000 školopovinných detí.

 Rómčina bola až donedávna iba hovorovým jazykom, bez písomnej normy. V poslednom období sa však začala konštituovať aj písomná norma, v niektorých prípadoch prišlo aj k jej kodifikácii.

 Vzdelanie a vzdelávanie je základnou podmienkou ich aktívneho začlenenia sa do spoločnosti. Preto je dôležité zabezpečiť celej populácii Rómov získanie nielen základného, stredoškolského, prípadne vysokoškolského, ale aj celoživotného vzdelávania. Oblasť vzdelávania a vzdelania je totiž kľúčom ku zmene ich spoločenského postavenia a k vyriešeniu problémov, ktoré sa vo vzťahu medzi nimi a majoritnou spoločnosťou neustále objavujú.

 Pre úspešnú výchovu a vzdelávanie je potrebné už od raného detstva viesť rómske deti k rozvíjaniu nielen pasívnej, ale aj aktívnej slovnej zásoby. Dieťa totiž v uzavretom prostredí nemá také množstvo rečových podnetov, ktoré by rozvíjali, upevňovali a prehlbovali jeho jazykovú výbavu. Výsledkom je, že ich slovná zásoba je veľmi malá, slová sú mnohoznačné, všeobecné a nepresné – doma však s ňou pri bežnej komunikácii vystačia. Úspešné rozvíjanie slovnej zásoby musí byť spojené s poznávacím procesom, t.j. prechodom od konkrétneho k abstraktnému. Treba pripomenúť, že Róm, ktorý dobre ovláda svoju rodnú reč, sa môže naučiť komunikovať aj v štátnom jazyku svojej krajiny bez vážnejších problémov.

 Socializácia rómskeho dieťaťa nemôže prebiehať bez rešpektovania osobitosti rómskej kultúry a rodiny. Súbežne by však mala prebiehať aj výchova v jazyku, ktorý si vyžaduje spisovný štandard, pretože jazyk používaný v škole nie je jeho materinským jazykom, ba niekedy ani jazykom majoritnej skupiny (ak sa používa dialekt).

 Nami predkladaná Veľká obrázková slovensko – rómsko – anglická encyklopédia sa snaží u rómskej populácie všetky spomínané nedostatky odstrániť, prostredníctvom nej nadobudnúť kladný vzťah k písanému slovu a tým aj k získaniu čo najvyššie možného vzdelania, čo je prvým predpokladom pre úspešné zaradenie sa do normálneho pracovného procesu a aktívnej účasti spoločenského diania.

 Trojjazyčná Veľká obrázková slovensko – rómsko – anglická encyklopédia v plnom rozsahu spĺňa kompletné pedagogické, literárne a výtvarne podmienky, prostredníctvom ktorých pomôže nielen Rómom každého veku pri orientácii v úradnom jazyku štátu, no zároveň aj v jednom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva.

 Kladné stanoviská o význame a potrebe spracovania obrázkovej encyklopédie pre rómsku komunitu okrem dlhoročnej pedagogickej praxe autorov potvrdzujú aj mnohé doporučenia odborných inštitúcií ako sú Pedagogická fakulta Prešovskej Univerzity (prof. Dr. Milan Portík, PhD. doc., Dr. Ladislav Horňák, PhD., PhDr. PaedDr. Monika Krajčovičová , PhD.), Regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Prešove (Dr. Stanislav Cina), Mimovládna organizácia – Asociácia rómskych žien v SR (Jozefa Godlová), Metodicko-pedagogické centrum v Prešove (Dr. Ivan Pavlov, PhD.), Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety – Ústav rómskych európskych štúdií (PhDr. Ladislav Fizik), Rada Európy v Bratislave (Ing. Viliam Figusch, CSc.) a ďalšie.

 Ústretovosť k potrebe vydať predloženú encyklopédiu prejavili aj mnohé zahraničné inštitúcie, napríklad Ministerstvo školstva Bulharskej republiky ( Sofiya Zahova), Ministerstvo školstva Rumunskej republiky (Georghe Sarau), Európska únia – Brussel (Ilona Negro, Brigitte Salens, Axelle Cheney), Strassburg (Aurora Ailincai), Občanské združení Romea v Českej republike (Jarmila Balážová), Občianské združení Člověk v tísní v Českej republike (Matej Šarközy) a iné.

 Stručná charakteristika predloženého projektu:

  • Encyklopédia je unikátna tým, že je koncepčne jediná svojho druhu vo svete. Všetkých viac ako 4 000 slov je doplnených výkladovým textom popisujúcim ich význam. Publikácia obsahuje približne 5 500 ilustrácii.
  • Každé slovo vychádza z konkrétneho obrázka, čo umožňuje cez vizuálny vnem rozvíjať poznávacie schopnosti, ktoré sa nenásilnou formou ďalej rozširujú v texte.
  • Pre získanie záujmu čitateľa a lepšie zapamätanie je výklad slova doplnený zaujímavosťami a v mnohých prípadoch tiež vzájomným porovnávaním predmetov a javov.
  • Encyklopédia je základom medzinárodnej trilingválnej stavebnice použiteľnej vo všetkých krajinách sveta a to nielen pre rómske komunity. Stačí v nej jednoducho vymeniť jeden majoritný jazyk za iný.
  • Je využiteľná pre všetky generácie, ktoré nadobúdajú nové vedomosti, ako aj pre tých, ktorí si ich chcú len rozšíriť. Je teda určená nielen pre deti v predškolskom veku, ale aj pre záujemcov v neskorom veku.
  • Spojením viacerých jazykov sa detskému aj dospelému čitateľovi otvára podnetná možnosť osvojovania si cudzích jazykov s vysokým predpokladom efektivity učenia sa.
  • Vzhľadom ku geografickému rozdeleniu jednotlivých komunít je príspevkom k postupnému zbližovaniu sa súčasných odlišností rómskeho jazyka.
  • Táto publikácia rozšíri všeobecný prehľad čitateľa ako aj jeho obrazotvornosť. Získa tým viac poznatkov, vedomostí a zároveň nadobudne aj kladný vzťah k práci s knihou a písaným slovom.
  • Oblasť vzdelania a vzdelávania je kľúčom ku zmene spoločenského postavenia rómskej etnickej skupiny a k riešeniu ich problémov v celosvetovom meradle.

Autori: Vladimír Kohut - Mária Kyselá

Úvod|O nás|Základné údaje|Kontakt|Encyklopédia pre Rómov |Stanovy|Podporte nás

Powered by www.prvy.sk


powered by prvy.sk